Όροι χρήσης

1. Όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος www.epantenta.gr (εφεξής: Ιστότοπος) και το σύνολο του περιεχομένου του αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (εφεξής: Ιδιοκτήτης), με έδρα τον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Γεωρ. Κονδύλη 1, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Ο Ιδιοκτήτης μέσω του Ιστοτόπου προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του Ιστοτόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

1.1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ο χρήστης δύναται να μεταφορτώνει στη βάση δεδομένων του ιδιοκτήτη οποιοδήποτε δημιούργημά του πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορεί επίσης να επιλέγει αν επιθυμεί να είναι προσπελάσιμο το σχετικό αρχείο από τους άλλους χρήστες του Ιστοτόπου ή αν η πρόσβαση σε αυτό θα περιορίζεται μόνο και αποκλειστικά στα πρόσωπα του δημιουργού, του Ιδιοκτήτη και στα εξουσιοδοτημένα από τον τελευταίο πρόσωπα για τη διαχείριση και λειτουργία του Ιστοτόπου και της βάσης δεδομένων.

Ο χρήστης με τη μεταφόρτωση του αντικειμένου πνευματικής ιδιοκτησίας του στον Ιστότοπο, κατόπιν συμπλήρωσης των αναγκαίων για την τιμολόγηση στοιχείων του και την πληρωμή του αντίστοιχου με την παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας τιμήματος, λαμβάνει πιστοποιητικό αναφορικά με την καταχώρηση αυτή.

1.2

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (όπως προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν από τον Ιδιοκτήτη προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον Ιδιοκτήτη ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Ιστότοπο και τον Ιδιοκτήτη ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του Ιδιοκτήτη ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους εντός του Ιστοτόπου δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Ιδιοκτήτη και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

1.3

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Συνεπώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, χρησιμοποίηση, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοτόπου, με σκοπό τη δημοσίευση πορνογραφικού, πειρατικού και ρατσιστικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, παράνομων ή τρομοκρατικών περιεχομένων, που αντιβαίνουν στους νόμους του κράτους και τους διεθνείς κανόνες του διαδικτύου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Ιδιοκτήτη ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

1.4

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον Ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς, δεν φέρουμε όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους, καθώς παρέχουμε το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Ιστοτόπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από χρήστες του Ιστοτόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Ιστοτόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν μια προσφορά προς τον εκάστοτε χρήστη αυτού και δε δύναται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
Οι χρήστες του Ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταυρώσεως των παρεχομένων πληροφοριών. Στην Εφαρμογή ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον Ιστότοπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και ο Ιδιοκτήτης δε φέρει οιασδήποτε ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οιωνδήποτε δεδομένων (data) αυτού ή/και οιουδήποτε περιεχομένου των σελίδων του.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου, η δε σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο κλπ). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του Ιστοτόπου. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση. Ο Ιδιοκτήτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του Ιστοτόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Η χρήση του Ιστοτόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ΄ αυτήν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μας.

Λαμβανομένων υπ’ όψιν όσων ορίζονται στους παρόντες όρους και δεδομένου ότι o Ιστότοπος είναι ένα εργαλείο προώθησης του έργου του Ιδιοκτήτη και διευκόλυνσης της προστασίας των μεταφορτούμενων δημιουργημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διά της πιστοποίησης του γεγονότος μεταφόρτωσης του σχετικού αρχείου στη βάση δεδομένων του Ιδιοκτήτη και μόνον, για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με προβαλλόμενους τρίτους ρητώς απαλλάσσετε τον Ιδιοκτήτη (και τους ανώτερους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους και γενικά τους προστηθέντες αυτού και κάθε εν γένει πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και λογαριασμό του) από οιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση του Ιστοτόπου.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των δεδομένων του Ιστοτόπου δεν ευθυνόμαστε για οιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστοτόπου, τις οποίες προσπελαύνει ο χρήστης με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δεν εγγυόμαστε ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται, δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, ούτε εγγυόμαστε σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ένεκα των παραπάνω αιτιών το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Ιδιοκτήτης. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε άλλη αξίωση των χρηστών σε βάρος του Ιδιοκτήτη απορρέει από τη χρήση του Ιστοτόπου και σχετίζεται με αυτόν παραγράφεται εντός ενός έτους από τη στιγμή που θα λάβει χώρα η γενεσιουργός της αιτία.

1.5

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρουμε, καθώς ούτε και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτούς με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και εφαρμογών στις οποία παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners και συνεπώς, για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στους διαχειριστές των αντίστοιχων ιστοσελίδων και εφαρμογών, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνιζόμαστε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των εφαρμογών στις οποία παραπέμπει ο Ιστότοπος ή ότι συνδεόμαστε με αυτές καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

1.6

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Ιδιοκτήτης δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες/επισκέπτες θα χορηγούν στον Ιστότοπο, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

1.7

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διατηρούμε σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να τροποποιούμε, προσθέτουμε, μεταβάλλουμε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνουμε αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Ιστοτόπου.

Η πρόσβαση των χρηστών στον Ιστότοπο προϋποθέτει την εκ μέρους τους ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων καθώς και της Πολιτικής προστασίας δεδομένων, όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και οιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του Ιστοτόπου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό και αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.