Όταν δημιουργώ ένα έργο και το ανεβάζω στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις πολλών ιστότοπων, πρέπει να μεταβιβάσω το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου στον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι έχω χάσει όλα τα δικαιώματά για τα έργα μου στο μέλλον; 26 Μαρτίου 2021 – Tags: , , , , ,

Το ελληνικό δίκαιο επιτρέπει την ολική μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος συμπεριλαμβανομένων όλων των εξουσιών περιουσιακής φύσης, αλλά χρησιμοποιείται σπάνια. Η μεταβίβαση κάθε ειδικής εξουσίας περιουσιακής φύσης είναι δυνατή. Οι συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης καταρτίζονται εγγράφως, αλλά την ακυρότητα μπορεί να την επικαλεσθεί μόνο ο πνευματικός δημιουργός. Η ελληνική νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία περιέχει ορισμένους ερμηνευτικούς κανόνες που αφορούν τη μεταβίβαση, τις συμβάσεις και τις άδειες εκμετάλλευσης. Απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων που αναφέρονται σε μελλοντικούς τρόπους εκμετάλλευσης και σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι αναφέρεται σε τρόπους εκμετάλλευσης που δεν γνωστοί κατά τον χρόνο κατάρτισης των σχετικών δικαιοπραξιών.

Αν δεν καθορίζεται η διάρκεια της μεταβίβασης ή των συμβάσεων ή της άδειας εκμετάλλευσης και αν κάτι διάφορο δεν προκύπτει από τα συναλλακτικά ήθη, η διάρκεια αυτή θεωρείται ότι περιορίζεται σε πέντε χρόνια. Αν δεν καθορίζεται η έκταση και τα μέσα της εκμετάλλευσης για τα οποία γίνεται η μεταβίβαση ή συμφωνείται η εκμετάλλευση ή η άδεια εκμετάλλευσης, θεωρείται ότι αυτές αφορούν την έκταση και τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης ή της άδειας. Ο νόμος προβλέπει το αμεταβίβαστο του ηθικού δικαιώματος μεταξύ ζώντων. Κάθε ρήτρα των όρων και προϋποθέσεων, η οποία προβλέπει παραίτηση ή μεταβίβαση ηθικού δικαιώματος, ακυρώνεται. Παρόλα αυτά, ο νόμος προβλέπει ότι ο δημιουργός μπορεί να συναινέσει σε ορισμένες πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες διαφορετικά θα συνιστούσαν προσβολή του ηθικού του δικαιώματος.

Επίσης, οι όροι και προϋποθέσεις μπορούν να ερμηνευθούν από τη σκοπιά του δικαίου των καταναλωτών, έτσι ώστε να αποφασισθεί, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, εάν ο χαρακτήρας ορισμένων εξ αυτών είναι καταχρηστικός. Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε περίπτωση αμφιβολίας, οι συνήθεις συμβάσεις ερμηνεύονται υπέρ των συμφερόντων του δημιουργού (in favorem auctoris).