Ποια είναι η έννοια της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας; Μπορεί να έχω προβλήματα σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας; 24 Φεβρουαρίου 2021 – Tags: , , ,

Η έννοια της προσβολής δεν καθορίζεται στον νόμο. Γίνεται δεκτό ότι ο ορισμός της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων προκύπτει από τις διατάξεις που αφορούν το αντικείμενο, το υποκείμενο και το περιεχόμενο των δικαιωμάτων αυτών. Προσβολή αποτελεί κάθε πράξη που έχει αντικείμενο και περιεχόμενο όμοιο με το αντικείμενο και περιεχόμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων, σε όσο μέτρο αυτά προστατεύονται από το νόμο, εφόσον η πράξη δεν γίνεται από τον δικαιούχο ή με τη συναίνεσή του ή δεν εμπίπτει στους νόμιμους περιορισμούς του περιουσιακού δικαιώματος.

Σε περίπτωση προσβολής ο νόμος προβλέπει αστικές και ποινικές κυρώσεις, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, ρυθμίσεις για την απόδειξη της προσβολής και σε ορισμένες περιπτώσεις διοικητικές κυρώσεις. Όποιος υπαιτίως προσβάλλει την πνευματική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώματα άλλου υποχρεούται σε αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος.

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων από τους δημιουργούς έργων. Όσο πιο έγκαιρα πραγματοποιηθεί αυτή η ενέργεια, τόσο πιο άμεσα θα μπορεί ο κάτοχος-δημιουργός του έργου, να αντιμετωπίσει τα οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Ειδικά βέβαια, εφόσον μιλάμε για προσβολή του δικαιώματος από τρίτους.