Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω μουσικά έργα που προστατεύονται με την πνευματική ιδιοκτησία για την μουσική συνοδεία ενός βίντεο που έφτιαξα μόνος μου στο σπίτι με σκοπό τη αναφόρτωσή του σε διαδικτυακή πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου; 11 Μαρτίου 2021 – Tags: , , , , ,

Όταν ο τελικός χρήστης, χωρίς την άδεια του δημιουργού ή άλλου δικαιούχου, διασκευάζει μουσικό έργο που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας με σκοπό την αναφόρτωση (δημοσίευση) στα κοινωνικά δίκτυα, ενδέχεται να διαπράττει προσβολή του δικαιώματος αναπαραγωγής, του δικαιώματος διασκευής και του δικαιώματος παρουσίασης/διάθεσης στο κοινό. Ενδεχομένως επίσης στοιχειοθετείται προσβολή του ηθικού δικαιώματος και ειδικότερα του δικαιώματος αναγνώρισης της πατρότητας και του δικαιώματος περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου.

Η εθνική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει ειδική εξαίρεση για το περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες και δεν υπάρχει συζήτηση για θέσπιση τέτοιας εξαίρεσης. Ο περιορισμός για την παράθεση συντόμων αποσπασμάτων μπορεί να εφαρμοσθεί στην περίπτωση αυτή. Η παράθεση όμως ολόκληρου έργου είναι παράνομη. Η εξαίρεση για την περιστασιακή ενσωμάτωση δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία. Ορισμένες από τις πράξεις που θίγουν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να είναι δικαιολογημένες δυνάμει της αρχής της ελευθερίας της έκφρασης αλλά δεν υπάρχει σχετική νομολογία που να το τεκμηριώνει.